Ruimtelijke Adaptatie > Regenwatervisie

HO Regenwatervisie.jpg

Een andere aanpak voor de ruimtelijke inrichting (Ruimtelijke Adaptatie) is noodzakelijk om in de toekomst, ondanks de klimatologische veranderingen, minder schade en overlast te hebben van water, overstromingen, hitte en droogte.

---------------------------------------
(Bron: www.ruimtelijkeadaptatie.nl)
“Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren in ons land moeten we onze steden en dorpen inrichten met het oog op de toekomst. Door samen te werken kunnen we kansen benutten die de klimaatverandering met zich meebrengt en het bebouwd gebied beter bestand maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming.

Door nú maatregelen te nemen, maken we onze steden en dorpen mooier en voorkomen we in de toekomst grote schade. Voor veel maatregelen geldt bovendien dat ze kosteneffectief zijn, als ze maar in een vroeg stadium in het proces worden meegenomen. Alle betrokken overheden en marktpartijen zijn hier samen verantwoordelijk voor en spelen daarbij dus een belangrijke rol. 
---------------------------------------

We moeten de klimaatsverandering niet zien als een bedreiging, maar we moeten juist de kansen pakken die deze verandering met zich mee brengt. Dit vraagt wel een andere denkwijze van de adviseurs die dagelijks bezig zijn met de inrichting van de openbare ruimte (omdenken). Van oudsher zijn wij voornamelijk bezig geweest regenwater zo snel mogelijk af te voeren en dijken te verhogen.

Om wateroverlast in een groter geheel op te lossen en droogte en hittestress aan te pakken moet water een prominentere plek krijgen in de omgevingsvisies en bestemmingsplannen. Als water in deze plannen goed wordt ingebed, dan kunnen bij het toekennen van functies aan een gebied afgewogen keuzes worden gemaakt. Wateroverlastlocaties kunnen op een hoger niveau worden aangepakt. Hierdoor worden meer oplossingsmogelijkheden gecreëerd, waarbij ook combinaties met andere functies en gebruik ontstaan en kansen worden gecreëerd om hitte en droogte tegen te gaan. Om in de toekomst een duurzaam watersysteem en een duurzame inrichting te creëren is meer interactie tussen functie, gebruik en techniek nodig: de basis voor een klimaatbestendige stad.

De deltabeslissing en de omgevingsvisie zijn handvaten waarmee we in de toekomst het water al vroegtijdig een meer prominentere rol kunnen en moeten geven. Hier ligt een integrale ontwerpopgave voor de toekomst, waarbij water als ordenend principe moet gelden.

“Het water sturen waar je het moet sturen, zodat de beste keuze voor een duurzame inrichting gemaakt kan worden, daar gaat het om!"
Projecten

Momenteel zijn er nog geen projecten gevonden
de kragt van vertrouwen